Zvērināta advokāte Astra Kalēja

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Pārstāvība Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Konsultācijas. Dokumentu sagatavošana iesniegšanai tiesā.
Pārstāvība Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Sūdzības tiesā var iesniegt no Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pārkāpumiem cietušās privātpersonas, izejot valstī pieejamās procedūras.

Aizstāvība krimināllietās pirmstiesas izmeklēšanas laikā un tiesā, visās tiesu instancēs

Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa likuma 95.-1 pantu ikvienai personai kriminālprocesā ir tiesības juridiskās palīdzības saņemšanai aicināt advokātu.

Aizstāvim ir tiesības piedalīties lietā no brīža, kad persona likumā noteiktā kārtībā tiek atzīta par aizdomās turēto vai no aizturēšanas brīža.

Arī Cietušais vai viņa pārstāvis Kriminālprocesā savu likumā paredzēto tiesību īstenošanas nodrošināšanai var uzaicināt zvērinātu advokātu juridiskās palīdzības sniegšanai.

Tiesas lēmumu un spriedumu pārsūdzēšana

Apelācijas sūdzību, kasācijas sūdzību un blakus sūdzību sagatavošana civillietās un krimināllietās iesniegšanai Apgabaltiesai, LR Augstākajā tiesas Senātā.

Ģimenes tiesības

Sagatavo prasības pieteikumus iesniegšanai tiesā laulības šķiršanas un uzturlīdzekļu piedziņas lietās; noformē laulāto mantiskās attiecības un laulāto kopmantas sadali.

Paternitātes noteikšana vai apstrīdēšana.

Dokumentu sagatavošana Bāriņtiesai vai tiesai aizgādības tiesību jautājumos, kā arī jautājumā par bērna dzīves vietas noteikšanu.

Mantojuma tiesības

Konsultē un palīdz realizēt un pārstāvēt intereses tiesā strīdos par tiesībām uz mantojumu un mantojuma sadali. Izstrādā nepieciešamos dokumentus.

Eiropas Savienības tiesības

Latvijas Republikai iestājoties Eiropas Savienībā mūsu valsts ir pievienojusies ES spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas palīdz mūsu valsts pilsoņiem un iedzīvotājiem realizēt jaunas tiesības un izprast savus pienākumus. Visu šo normatīvo aktu kopums ir vērts uz dzīves kvalitātes uzlabošanu un jaunām iespējām aizsargāt savas ar likumu aizsargātās tiesības.

Fizisko un juridisko personu interešu pārstāvība civillietās visās tiesu instancēs

Dokumentu sagatavošana tiesai, tai skaitā prasības pieteikumu, pieteikumu un sūdzību sagatavošana dažādu strīdu izšķiršanā, tai skaitā – ģimenes tiesībās, strīdos, kas saistīti ar aizgādības tiesībām, bērna dzīves vietas noteikšanu, uzturlīdzekļu piedziņu, strīdu izšķiršana mantojumu lietās, parādu piedziņas lietās.

Konsultācijas

Zvērināts advokāts nodrošina klienta interešu pārstāvību darījumos, kas saistīti ar līgumu parakstīšanu un dažādu citu juridisko dokumentu parakstīšanas jautājumos, kuros iesaistīta gan tehniska, gan finansiāla, gan intelektuāla rakstura jautājumi, izskaidro parakstīto tiesisko aktu nozīmi, būtību un sekas. Sniedz palīdzību nekustamā īpašuma iegādē un pārdošanā, veic nekustamā īpašuma tiesiskā statusa izpēti, kā arī sniedz atzinumu par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem, nepieciešamo formalitāšu nokārtošanā zemesgrāmatā. Sagatavo atbilstošus dokumentus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkšanu, pārdošanu, nomu vai dzīvojamo telpu īri. Klienta interesēs saskaņo tiesisko attiecību nodibināšanu, tai skaitā hipotekāro nodrošinājumu un citas.

Parādu piedziņa

Mūsu sabiedrībā aktuāla ir parāda piedziņa, kas saistīta gan ar aizdotās naudas atgūšanu saskaņā ar parādzīmēm vai līgumiem, kā arī nesaņemtā samaksa par pārdoto preci vai nekustamo īpašumu. Mūsu birojam ir liela pieredze, lai Jums palīdzētu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk atrisināt radušos situāciju debitoru parādu piedziņas jautājumos.