Zvērināta advokāte Astra Kalēja

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Kas ir zvērināts advokāts?

Saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 3.pantu, Zvērināts Advokāts ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kas sniedz juridisko palīdzību, aizstāvot un pārstāvot tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses, sniedzot juridiskas konsultācijas, gatavojot juridiskus dokumentus un veicot citas juridiskas darbības. Tātad, Zvērināts Advokāts – tā ir Jūsu uzticamības persona un sabiedrotais, uz kura lēmumiem un situācijas risinājumu Jūs varat paļauties dažādās dzīves situācijās.

Kas jāzin parakstot līgumu?

Šobrīd sabiedrībā, arvien vairāk pieaug nepieciešamība noslēgt darījumus starp privātpersonām un uzņēmējsabiedrībām. Tādēļ nemazāk svarīgi, lai šie darījumi iegūtu likumā paredzēto formu un juridiski pamatotu saturu. Bieži vien puses noslēdzot rakstisku darījumu, to gan ietērpj līguma formā, taču ne vienmēr līguma saturs atspoguļo tos nosacījumus, kuri nepieciešami tā reālai izpildei. Katra tiesiska darījuma sastāvdaļas saskaņā ar Civillikuma 1469.pantu ir vai nu būtiskas, vai dabiskas vai nejaušas. Likuma neievērošana vai tā nepareiza tulkošana, izveidojot līgumu var radīt sarežģījumus vēlāk, kad kaut kādu iemeslu dēļ līguma izpilde ir apgrūtināta vai vispār neiespējama. Tādēļ, lai katra puse, jebkurā gadījumā, varētu aizstāvēt savas likumiskās un līgumiskās tiesības, svarīga ir šī darījuma pareiza un precīza izteikšana konkrētā līguma nosacījumos, un realizējot šos nosacījumus nerastos šaubas par to tulkošanu. Vēl vairāk, precīzi līguma nosacījumi nepieciešami tajā gadījumā, kad sākotnēji iecerēto darījumu abas puses negrib vai nevar izpildīt uzreiz vienlaicīgi, tādēļ līguma izpilde pilnībā tiks realizēta tikai nākotnē. Tādejādi, vienas puses intereses var tikt aizskartas, ja otra puse neizpildīs līgumā noteiktās vai pareizāk sakot, norunātās līgumsaistības.

Kā nodrošināt savas likumīgās tiesības?

Aizskarto interešu atjaunošanai un zaudējumu kompensēšanai, kas radušies darījumam nerealizējoties, - līgumā nepieciešams paredzēt kādu no nodrošinājuma veidiem - ķīlas, galvojuma vai citu. Bez tam līgumā var paredzēt līgumsodu kā sankciju par neizpildītu vai savlaicīgi neizpildītu pienākumu, atsaucoties uz konkrētiem līguma nosacījumiem. Tāpat katrā līgumā, lai cik vienkāršs līgums tas arī nebūtu, konkrētajā gadījumā varētu būt nepieciešama konkrēta likumu vai normatīva akta piemērošana, veidojot papildus nosacījumus.

Kas ir līguma sekas?

Ir personas, arī uzņēmumu vadītāji un pat amatpersonas, kas domā, ka līguma parakstīšana nav nekas sarežģīts un bez piepūles ņemot par pamatu kādu līdzīgu līgumu, kuru kādreiz izmantojis kāds paziņa un izmainot to pēc saviem ieskatiem iesniedz parakstīt otrai pusei. Atsevišķos gadījumos tā arī tiek parakstīts uz ātru roku izveidotais līgums, bet sekas, kuras liks sevi manīt gan līguma darbības laikā, gan arī ilgi pēc tam, nav iepriecinošas. Varbūt tādēļ līguma sagatavošana, lai paliek Jūsu advokāta ziņā, tāpat kā ārsta ziņā ir zāļu izrakstīšana vai kurpnieka ziņā kurpju labošana. Jo patiesībā, ir gadījumi, kad vienošanos vai darījuma veidu, klients pat nevar noformulēt, bet izstāstot lietas būtību izrādās, ka ir izveidojušās pavisam citas kādas konkrētas līgumattiecības. Piemēram, kāds klients vēlējās saņemt līgumu par noliktavas telpu nomu, taču izrādījās, ka preces tiek nodotas noliktavas īpašniekam saglabāšanai, kas patiesībā ir uzņēmuma līgums.

Kas ir apelācijas sūdzība?

Apelācijas sūdzibu iesniedz par pirmās instances tiesas spriedumu.

Kādēļ doties pie zvērināta advokāta?

Ja Jūs šaubāties, kā rīkoties attiecīgajā situācijā, dodieties pie advokāta pēc padoma vēl pirms lēmuma pieņemšanas, lai izsargātos no neveiksmīgas izvēles. Tikai profesionāls jurists ar stāžu un pieredzi Jums pateiks pareizo un likumam atbilstošo ceļu.

Vai nepieciešami līguma pielikumi?

Bez līguma izveidošanas bieži vien ir svarīgi un nepieciešami arī līguma pielikumi, kuri var būt par līguma pielikumiem un neatņemamām tā sastāvdaļām, ko tāpat abas puses apliecina parakstot tos savstarpēji vienojoties. Piemēram, tādas papildus vienošanās un līguma pielikumi varētu būt līguma priekšmeta paplašināšana vai līguma termiņa pagarināšana. Ja pusēm mutiski vienojoties šī vienošanās netiek parakstīta rakstiski, tad atsevišķos gadījumos var rasties strīds par līguma būtisku nosacījumu attiecināšanu uz šiem papildinājumiem. Vēl tās varētu būt pušu papildus tiesības vai pienākumi, kas ir plašākas par līgumā noteiktām. Kā arī dažādi dokumenti, kas atspoguļo darījuma gaitu.

Kas ir ķīlas tiesība?

Nepietiek ar to, ka līgumā tiek tikai nosaukti kādi ķīlas veidi vai galvojumi, kuri varētu būt līguma nodrošinājums. Lai realizētu ķīlas vai galvojuma tiesību, nepieciešams šīs tiesības nostiprināt atsevišķos līgumos, kuri varētu būt noslēgti starp tām pašām pusēm vai arī ar trešām personām, kas reāli arī nodrošinātu darījuma izpildīšanu. Ķīlām jābūt reģistrētiem likumā noteiktā kārtībā. Piemēram, ja starp pusēm tiek noslēgts aizdevuma līgums, kurā paredzēts, ka aizdevuma atmaksa tiek nodrošināta ar ķīlu, tad saskaņā ar Civillikumu, tā var būt hipotēka (nekustāmā īpašuma apgrūtināšana ierakstot ķīlas tiesību zemes grāmatā) vai rokas ķīla (ieķīlātās mantas nodošana ķīlas ņēmējam), vai komercķīla. Tātad citus ķīlas veidus Civillikums neparedz. Ir gadījumi, kad noslēdzot ķīlas līgumu, ķīla tiek atstāta ķīlas devēja rīcībā. Šādā gadījumā ķīla nevar būt par reālu līguma nodrošinājumu Civillikuma izpratnē.

Kas ir bāriņtiesa?

Bāriņtiesa ir pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesa sniedz Civillikumā paredzētajos gadījumos palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un steidzamos gadījumos veic mantojuma apsardzību, bet tajās rajona pilsētās, kurās nav zvērināta notāra, pilda arī šajā likumā paredzēto notariālo funkciju.

Kas ir kasācijas sūdzība?

Kasācijas sūdzību iesniedz par otrās instances tiesas spriedumu, ja pieņemot tiesas nolēmumu konstatēti materiāto vai procesuālo tiesibu normu pārkāpumi.

Kādas ir Aizturētā tiesības uz kvalificētu juridisko palīdzību?

Aizturētajam ir tiesības pieaicināt zvērinātu advokātu krimināllietas vešanai no aizturēšanas brīža. Aizturētajam ir tiesības klusēt pirms kriminālprocesā pieaicināts viņa aizstāvībai zvērināts advokāts.

Kas ir blakus sūdzība?

Blakus sūdzību iesniedz par tiesas lēmumu, tiesai, kas to pieņēmusi.